Learn to use PEARSON CORRELATION [3.57]

https://vimeo.com/217103951 Pearson Correlation ใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณสองตัว ใน SPSS ใช้กับตัวแปร scale ครับ โดยมีเงื่อนไขสำคัญข้อหลักๆคือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองต้องเป็นเส้นตรง (linear association) ไม่มี outlier ปกติก่อนที่เราจะเริ่มรัน correlation เราสามารถดูกราฟ scatter plot ของสองตัวแปรนี้ก่อนก็ได้ ว่าความสัมพันธ์เป็นแบบ linear หรือว่า non-linear ค่า correlation บางทีเราใช้ตัวย่อว่าตัว r จะมีค่าวิ่งอยู่ระหว่าง -1 ไปถึง +1 แต่เวลาเราอ่านค่าจริงๆเราอ่านค่า absolute ยิ่งเข้าใกล้ |1| แปลว่าความสัมพันธ์สูงมาก (strong correlation) ถ้า correlation เข้าใกล้ค่าศูนย์แปลว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวนั้นเลย ส่วนเครื่องหมายบวกและลบหน้า correlation แค่บอกทิศทางความสัมพันธ์เฉยๆ เช่น positive correlation อ่านค่าได้ว่า x เพิ่ม y เพิ่ม แต่ถ้า … Continue reading Learn to use PEARSON CORRELATION [3.57]

Advertisements

Learn to use POST HOC TEST [4.03]

https://vimeo.com/217103868 สำหรับการรัน post hoc multiple comparison ภาษาไทยเราชอบเรียกว่า "การเปรียบเทียบรายคู่" โดย SPSS จะทำการจับคู่กลุ่มทั้งหมดเพื่อทดสอบว่าคู่ไหนที่ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันบ้าง เช่น ถ้าเรามี 3 กลุ่ม {A, B, C} posthoc จะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง A vs. B, A vs. C, B vs. C เพื่อดูว่าคู่ไหนต่างกันอย่างมีนัยยะบ้าง เราจะรัน posthoc ในกรณีที่เราพบว่าค่า F ในตาราง ANOVA มีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < alpha) เท่านั้น เพราะว่าถ้า F ในตาราง ANOVA ไม่ซิก แปลว่า ค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มที่เรารันออกมาตะกี้ ไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าไรเลย หรือต่างกันอย่างไม่มีนัยยะ ก็ไม่จำเป็นต้องไปทำ posthoc ต่อนะครับ 😛 สำหรับตัวเลือกการทำ … Continue reading Learn to use POST HOC TEST [4.03]

Learn to use ONE-WAY ANOVA [4.28]

https://vimeo.com/217103745 One-Way ANOVA ใช้เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในกรณีที่เรามีมากกว่าสองกลุ่มขึ้นไป แต่ละกลุ่มเป็นอิสระจากกัน ต้องไม่ใช่คนๆเดียวกัน เวลารันให้เราเข้าไปที่ Analyze > Compare Means > One-Way ANOVA เลือกตัวแปรต้นที่ใช้ define กลุ่มใส่ไปที่ Factor และเลือกตัวแปรตาม scale ใส่ลงไปที่ช่อง Dependent List กดปุ่ม Options เลือก Descriptive แล้วกดรันผลได้เลยครับ สมมติฐานของ ANOVA เขียนได้แบบนี้ Ho: all groups mean are equal ทุกกลุ่มมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน Ha: at least one group mean are not equal มีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มค่าเฉลี่ยต่างจากเพื่อน เราจะ reject Ho ถ้าเกิดค่า F ในตาราง ANOVA … Continue reading Learn to use ONE-WAY ANOVA [4.28]

Learn to use paired T-TEST [3.13]

https://vimeo.com/216871654 Paired t-test ใช้เมื่อไหร่? เราใช้ paired t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองค่า ของคนกลุ่มเดียวกันแต่ทำสองช่วงเวลา เช่นการทำ pre-test vs. post-test ในตัวอย่างวันนี้เราเปรียบเทียบน้ำหนักของเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 16 คน หลังจากเข้าร่วมโครงการลดน้ำหนักระยะเวลา 6 เดือนครับ น้ำหนักก่อนเข้าร่วมโครงการ (first weight) vs. น้ำหนักหลังจากผ่านไป 6 เดือน (final weight) สมมติฐานของ paired t-test คือ ... Ho: mean first weight = mean final weight Ha: mean first weight != mean final weight เครื่องหมาย != แปลว่าไม่เท่ากับนะครับ อันนี้เราเรียกว่าการทดสอบสมมติฐานแบบ two-tailed test … Continue reading Learn to use paired T-TEST [3.13]

Learn to use independent T-TEST [3.35]

https://vimeo.com/216862564 Independent t-test ใช้เมื่อไหร่? ใช้ตอนที่เราอยากจะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคนสองกลุ่ม โดยสองกลุ่มนี้ไม่ใช่คนๆเดียวกัน ตัวอย่างที่เราเอามาใช้สอนในวีดีนี้คือการเปรียบเทียบคะแนนสอบของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงในห้องเรียนของเราว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือเปล่า สมมติฐานของ independent t-test เป็นแบบนี้ครับ Ho: mean score male = mean score female Ha: mean score male != mean score female เครื่องหมาย != แปลว่าไม่เท่ากับนะครับ ให้เราไปที่ Analyze > Compare Means > Independent T-Test เลือกตัวแปรคะแนนสอบใส่ลงไปที่ช่อง test variable และเลือกตัวแปรเพศใส่ลงไปที่ grouping variable เสร็จแล้วกดปุ่ม define groups เพื่อเลือกว่าอยากให้กลุ่มผู้ชายหรือผู้หญิงขึ้นก่อน หมายเหตุ จะเอากลุ่มไหนขึ้นก่อนก็ได้ครับ ถ้ากลุ่มแรก mean สูงกว่ากลุ่มสอง ค่า t … Continue reading Learn to use independent T-TEST [3.35]

Learn to use one sample T-TEST [3.37]

https://vimeo.com/216862433 One-sample t-test จริงๆใช้ได้หลาย application มากๆ แต่ในวีดีโอตัวอย่างวันนี้เราใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เราเก็บมากับค่าเฉลี่ยของประชากร เราในฐานะอาจารย์ประจำชั้นห้อง ม.6/1 เอาคะแนนสอบของเด็กนักเรียนห้องเราไปเทียบกับคะแนนสอบเฉลี่ยของเด็ก ม.6 ทั้งโรงเรียนของเรา วิธีรันผลง่ายมากๆ เข้าไปที่ Analyze > Compare Means > One-sample t-test เลือกตัวแปรที่เราอยากจะทดสอบค่าเฉลี่ยลงไป และพิมพ์ค่า population mean ลงไปในช่อง test value สมมติฐานของ one-sample t-test เขียนได้แบบนี้ Ho: sample mean = population mean (ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเราเท่ากับของประชากร) Ha: sample mean != population mean (ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเราไม่เท่ากับของประชากร) อ่านค่า p-value ได้เลย ถ้าเกิดน้อยกว่า alpha (0.05) ที่เรากำหนดไว้ตอนแรก เราสามารถ reject … Continue reading Learn to use one sample T-TEST [3.37]